Scomin Sealing Tech Co., Ltd.

china.png

Shennan E Rd., Shenzhen City Guangdong
JinFengCheng building B 1201-42

www.scomin.com.cn